تايلند و امريكا

المكسيك 09:31 متاخر بـ 14 ساعة. ميزان توليد ناخالص ملي تايلند در سال 1979 حدود 67/24 ميليارد دلار بوده (درآمد سرانه 527 دلار) كه 33% ان در سال 1974 از صنايع و 28% از

2022-11-26
    مرادف حا البعوض و الذباب و الجراد و النمل
  1. تايلانديون
  2. تايلند او تركيا