م ح ل جمع محلة

** مَحَلْتُ**،** أمْحَلُ**،** اِمْحَلْ**، مص. ػ َعَ مَ م ُ ل َ كلا و َُ ة ل َ ىلا و َ ،یَِْْ ٞ ذُ ٧ْ ٤ِ ل ح َُ جِ ٝة ٕ َْ ٣ا و ، َ یَْْ ِ ْ ي َ ػ ْ ٫ ِ ٞ ِ ٤ َُ لِ ِ و ؽ ٍ ٧ م م وَ ا َ أ ْ ٫ِِ ثة ع َ و أ ََْ ٕ ِ ج ْ

2022-11-26
    هل أنت مستخدم جديد في تويتر سج ل الآن
  1. این روزها تکایای محلی جایگاه جمع شدن
  2. محله در مترادف و متضاد زبان فارسی 1
  3. لازمتع
  4. [ م ُ ح ِل ل ] (ع ص ) از حرم بیرون آمده
  5. 1 - کوی ، محله
  6. ج: رقم الجزء
  7. محل
  8. فهرس المؤلفين